CE - Märkning


Att alla maskinanläggningar inom industrin ska vara CE-märkta är i dag en självklarhet och lagstadgat för alla maskiner som är tillverkade efter 1 Januari 1995. Det är sällan ett problem med nyare anläggningar men när det gäller den äldre maskinparken så är det inte säkert att det finns fullgod säkerhet för operatörer och övrig personal kring anläggningen. Viktigt att tänka på är att om en förändring görs på en befintlig maskin så faller den tidigare CE-märkningen och en ny riskanalys ska då utföras.

I de två senare fallen så utför vi riskbedömningar av er befintliga anläggning och upprättar om nödvändigt en åtgärdsplan för hur fullgod säkerhet ska uppnås. Vidare så utvecklar vi lösningar för de eventuella säkerhetsbrister och levererar vid projektets slut en enligt maskindirektivet säker anläggning med komplett CE-dokumentation. Avslutningsvis så utbildar vi operatörer och övrig personal i den nya hanteringen av anläggningen.

Under projektets gång är de operatör som ska arbeta i anläggningen nyckelspelare, deras närvaro är viktig med löpande avstämningar så att säkerhetslösningarna växer fram med god delaktighet och förankring. Våra lösningar är alltid väl balanserade och vi tillser både att minimikraven i rådande regelverk uppnås samt att anläggningen är säker i gränssnittet människa - maskin.  Vi arbetar utifrån en prioritering enligt följande:

1. Konstruera bort säkerhetsrisker.
2. Skydda från risker.   
3. Utbilda operatörer och personal i kvarstående risker.


Tveka inte att kontakta oss för konsultation i dessa frågor, vi besöker er gärna och tittar på er anläggning!